X
X

Vyberte platební měnu

Česká koruna $ US Dollar Euro
X
X

Vyberte platební měnu

Česká koruna $ US Dollar Euro

Obchodní podmínky

DomůObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro pronájem serverů, registrací domén, tvorbu webových stránek a dalších hostingových a webových služeb.

 

I. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je fyzická osoba Jiří Semota, Provaznická 480/1, Cheb, 35002 se sídlem Kostelní 505/2, Cheb, 35002, IČ 72267208, neplátce DPH, Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Cheb, která provozuje hostingový portál Drivehosting.NET na webové adrese www.drivehosting.net a webové stránky pro tvorbu webových stránek, portálů a e-shopů  DriveSpace.cz na webové adrese www.drivespace.cz, s platností od 01. 09. 2022.
 2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně a hostingu uživatele na technických prostředcích poskytovatele, které jsou provozovány na území Evropské unie. Umístění fyzických dat je na území Evropské unie a uživatel splňuje podmínky GDPR o umístění dat.
 1. Server je počítač trvale připojený k síti Internet, který je připraven pro provoz aplikací slučitelných s konfigurací serveru (tzn. v prostředí operačního systému serveru, instalovaných služeb apod.), prostřednictvím kterého jsou poskytované naše služby.
 2. Virtuální server je vymezený (virtuální) server provozovaný na fyzickém serveru, na kterém je zároveň provozováno více virtuálních serverů pro více klientů.
 3. Dedikovaný server je fyzický server vyhrazený pouze pro potřeby jediného klienta se stanovenými vlastními atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele.
 4. Klientská administrace je rozhraní na adrese drivehosting.net/muj-ucet, které je určené pro správu služeb včetně přehledu plateb či informací o klientovi.
 5. Registrace domény je naše služba, která slouží pro registraci a údržbu internetových doménových jmen tzv. domén pod vybranými TLD registry.
 6. Webhosting je poskytnutí prostoru na našich serverech pro provoz WWW stránek, s podporou e-mailových schránek a databází.
 7. Službou myslíme jakoukoliv službu, kterou nabízíme v rámci našeho portfolia, kterou vám na základě smlouvy mezi námi poskytneme.
 8. Klientem jste vy.
 9. Poskytovatelem je společnost Drivehosting.NET.
 10. Pronájmem virtuálního serveru poskytujeme možnost využití části výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy, hodnotami a rozsahem služeb vytvářených naší infrastrukturou. Atributy a hodnoty jsou stanoveny z části jako vyhrazené pro vaši potřebu (výkon procesoru, velikost paměti, diskový prostor atd.) a zčásti jako sdílené (počet využitých jader procesoru, počty diskových operací, síťový provoz apod.), které užíváte zároveň s ostatními klienty. Míra možnosti využití sdílených atributů klientem je přitom limitována mírou využívání sdílených atributů ostatními klienty.
 11. Službou dedikovaného serveru poskytujeme možnost využití výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných naší infrastrukturou. Atributy jsou všechny stanoveny jako vyhrazené.
 12. Webhosting je správa DNS domény, poskytování datového prostoru na našich serverech, přístup k datům pomocí protokolu FTP a HTTP(S), provoz e-mailových účtů s možností jejich správy, provoz databázového serveru MySQL, zálohování a technická podpora.

 

II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele a zakázané využití našich služeb

 1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele nepřetržitý provoz serverů, na kterém bude provozovaná služba uživatele,
 2. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu a odpovídající technickou podporu podle typu poskytované služby, u správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně.
 3. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 4. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy.
 5. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 6. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu:
 • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
 • propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
 • nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
 • provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
 • provozovat servery zaměřující se na spam
 • provozovat servery přitěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat apod.)
 • umisťovat na síť Internet rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
 • provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
 • porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
 • provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
 • používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
 • provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
 1. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.
 2. Klient má povinnost zaplatit řádně a včas za naše služby.
 3. Klient má povinnost uvádět pravdivě své kontaktní a fakturační údaje pro účel uzavření smlouvy, registrace a provozu doménových jmen a komunikaci s Poskytovatelem a udržovat je aktuální. 
 4. Klient může využívat naše služby v rozsahu stanoveném smlouvou. Při využívání sdílených atributů a služeb infrastruktury Poskytovatele je možnost využití služeb limitována mírou využití těchto prostředků ostatními uživateli a technickými možnostmi daného řešení.
 5. Poskytovatel zajišťuje správný a nepřetržitý provoz svých  služeb.
 6. Poskytovatel zabezpečuje službu před narušením provozu třetí stranou nebo některým klientem v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostaneme do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
 7. Poskytovatel má právo změnit parametry služeb a jejich variant, zejména v zájmu klienta (například navýšení prostoru). Poskytovatel má nárok na úhradu přiměřených vícenákladů, které takto účelně vynaložil.
 8. Naše služby nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní účely. 
 9. Pokud vám k tomu nedáme souhlas, nesmíte k našim službám přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje), pokud to nevyplývá ze samotné podstaty služeb a jejich obvyklého využití. Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služeb, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu našich služeb.
 10. Je zakázáno provozovat, zpřístupňovat a šířit obsah v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. V případě provozu, zpřístupňování nebo šíření takového obsahu máme právo tento obsah dočasně či trvale zablokovat, stáhnout či smazat a to i bez předchozího upozornění. Dovolujeme si upozornit, že v takovém případě nijak neodpovídáme za škodu, nemajetkovou újmu či jakkoliv ušlý zisk. 
 11. Klient nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práv Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Klient nesmí využívat služby ani takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Zejména zakazujeme pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
 12. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 13. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva.

 

III. Domény

 1. Správcem doménových jmen v doméně je uživatelem zvolená společnost DomainNameAPI, která má oprávnění provádět registrace domén 2. úrovně ( dále jen registrátor ).
 2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel poskytovateli a ten zvolenému registrátorovi poplatek.
 3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.

IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

 1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 5 a 8 tohoto článku.
 2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu 60 minut. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před zahájením plánované odstávky.
 3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.
 4. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
 5. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku.
 6. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
 7. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
 8. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
 9. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetích osob.,
 10. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám způsobí tím, že ze serveru bude odesílat nevyžádanou poštu. Způsobená škoda se zejména týká umístění IP adresy serveru na Blacklisty, a finanční pustiny od anti-spam autorit a UOOU.
 11. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.
 12. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@drivehosting.net.
 13. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady,  jaké služby se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit.
 14. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 24 hodin.
 15. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které nejsou na naší straně. Tam patří zejména nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční nebo neaktualizovaný operační systém či program apod.
 16. Pokud máte za to, že služba, za kterou jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy nebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu. Slevu však poskytujeme jen do výše dvojnásobku odměny za danou službu a období, ve kterém se vada vyskytovala. Částka je limitující včetně případné náhrady škod.

V. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

 1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb. V této Smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
 2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve Smlouvě. V této Smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
 3. U placených služeb bude poskytovatel fakturovat předem, pokud se strany nedohodnou jinak. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a spolu s konfiguračním protokolem zašle na e-mail uživatele daňový doklad - konečnou fakturu.
 4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Zákazník vyslovuje souhlas s vystavením elektronické účtenky k platbě dle zákona o evidenci tržeb.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Uživatelem před zahájením plnění služeb, pokud shledá Poskytovatel jakékoliv pochybnosti na straně Uživatele.

VI. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb

 1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dobu až jednoho roku.
 2. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na emailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným emailem.
 3. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.
 4. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.
 5. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.
 6. Vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele probíhá následovně:
  • 5 dní v prodlení s plněním finančních závazků - Omezení služeb
  • 10 dní v prodlení s plněním finančních závazků - Pozastavení služeb
  • 14 dní v prodlení s plněním finančních závazků - Ukončení služeb a smazání všech dat bez možnosti obnovy.
 7. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.
 8. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
 9. Platba je vždy za dané časové období, které vyplývá z objednávky či individuální dohody. Pokud služby v dohodnutém období nevyužijete, nemá to vliv na povinnost platbu uhradit.
 10. Pokud nevyplývá z objednávky (předplacení daného období apod.) nebo individuální dohody něco jiného, je smlouva uzavřená na dobu neurčitou.
 11. Platba za služby je splatná předem.
 12. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
 13. Pokud jste v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 14 dnů, máme právo vám poskytování služby přerušit/službu neposkytnout. V takovém případě neodpovídáme za případnou škodu vzniklou ztrátou dat nebo nedostupností služeb. Povinnost uhradit platbu za sjednané služby i v tomto období však není dotčena.

VII. Registrace uživatelů

 1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes Klientskou administraci.
 3. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Vytvořením a zaplacením objednávky uživatel uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 5. Uživatel tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu fyzické osobě Jiří Semota, se sídlem Kostelní 505/2, Cheb, 35002, IČ 72267208, neplátce DPH, Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Chebu (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a zákaznických programů Poskytovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
 6. Tento souhlas uděluje Uživatel dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.
 7. Uživatel zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.
 8. Uživatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Poskytovateli právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.

IX. Zvláštní ujednání

VPS Servery - práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel na svém VPS serveru musí umožnit funkci ping, pro zajištění monitoringu VPS serveru. V případě pronájmu dedikovaného serveru musí také zpřístupnit informace o systémových prostředcích prostřednictvím SNMP protokolu.
 2. Na VPS serverech na virtualizaci není povoleno provozovat dlouhodobě výkonově náročné procesy, zejména se jedná o těžbu kryptoměn a hi-performance computing.

Servery a aplikace pro hromadné rozesílání emailů - práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má zakázáno na serverech Poskytovatele hromadné rozesílání emailů.
 2. Výjimku pro hromadné rozesílání emailů tvoří servery a produkty a služby k tomu určené.
 3. Každou stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru Uživatele předa Poskytovatel Uživateli k okamžitému vyřešení a napravení situace.
 4. Pokud Uživatel nevyřeší stížnost na hromadné rozesílání emailů ze serveru Uživatele do 48 hodin od upozornění poskytovatelem, poskytovatel bez dalšího upozornění pozastaví provoz serveru uživatele.
 5. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb dle. Odstavce 2.5.

X. NDA - Dodatek o mlčenlivosti

 1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel považuje tato jednání za důvěrná,
  - v rámci těchto jednání poskytnutí informací, na jejichž utajení a důvěrnosti má zájem poskytovatel
  - vyžaduje o nich zachování mlčenlivosti,
  rozhodly se obě strany uzavřít tuto smlouvu.
 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že následující ustanovení a podmínky budou použity v případě, kdy jedna ze Smluvních stran (dále jen „Poskytovatel důvěrné informace“) poskytne druhé ze Smluvních stran (dále jen „Příjemce důvěrné informace“) důvěrné informace.
 3. Veškeré důvěrné informace vlastněné výhradně Poskytovatelem důvěrné informace a poskytnuté Příjemci důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace. Příjemce důvěrné informace musí udržet a chránit jejich důvěrný charakter se stejným úsilím, jaké věnuje ochraně vlastních důvěrných informací, nejméně však v míře obvyklé s přihlédnutím ke všem okolnostem.
 4. S výjimkou rozsahu vyžadovaného účelem této smlouvy Příjemce důvěrné informace souhlasí, že nebude jakkoli rozmnožovat, jakékoli důvěrné informace ani nebude takovéto informace poskytovat třetím stranám ani svým zaměstnancům nebo zástupcům, kteří tyto informace nepotřebují znát pro účely této smlouvy a spolupráce Smluvních stran.
 5. Veškeré nehmotné i hmotné formy důvěrných informací (např. ftp, databází, mail-listy) dodané podle této smlouvy jsou a zůstanou vlastnictvím Poskytovatele důvěrné informace a tyto důvěrné informace budou zničeny po skončení trvání smlouvy.
 6. Důvěrné informace zahrnují zejména
  • obchodní tajemství, postupy, definice, specifikace, programy, všechny informace z ftp a mySQL databáze, mail listy, technické a jiné know-how, provozní metody a postupy, obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy, finanční, obchodní a další provozní údaje smluvních stran,
  • informace o klientele atp., údaje podléhajících ochraně podle zvláštních zákonů (zejména informace tvořící součást bankovního tajemství podle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách a osobní a citlivé údaje podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)
 7. Poskytovatel nebude zveřejňovat uživatele mezi reference společnosti bez výslovného svolení uživatele.
 8. Poskytovatel neposkytne žádné kontaktní údaje na uživatele třetí straně, vyjma zákonných povinností, anti-spam autorit a provozovatel data center.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
 5. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů (sídel, adres, telefonních čísel, faxů, e-mailů).
 6. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
 7. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 8. Při uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb obdrží uživatel jeden výtisk těchto Všeobecných obchodních podmínek. Podpisem Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb uživatel stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb na serverech Drivehosting.NET a DriveSpace.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2022.

 


Top